trieutv

Xứng đáng là người dẫn đầu | Mục tiêu 40

Giá lên
HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Nam Long Group NLG đã có cú phá vỡ tăng rất mạnh mẽ khỏi vùng kháng cự 35.5

Khi giá trở lại test vùng giá 35 là cơ hội mua mới cho các nhà đầu tư.

Hãy đợi thị trường xác nhận cú phá vỡ lên thành công

📱Copy Trade on BingX: bit.ly/48OD3GI
📱Copy Trade on Binance: bit.ly/3NHOTKQ
🔐 Buy Cold Wallet Ledger bit.ly/3OmOrBe
💬 Tele: t.me/trieutv_official
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.