NASDAQ:NVDA   NVIDIA Corporation
Cách vẽ hộp Gann cho cổ phiếu :
Theo Gann quan hệ giữ giá và thời gian là quan hệ 4 chiều. Gann box dùng để tính giá và thời gian trên tỷ lệ fibonacci
1. điểm lưu ý là 0.382, 0.618 và 0.75
2. cách vào lệnh, chờ giá chạy đến vùng 0.618 - 0.75 của thời gian và giá breakout lên mức 0.382 của giá có thể vào lệnh BUY
3. Sl tại 0 của Gann box
.................................
Buy tại 517
TP tại 657
SL tại 468