NASDAQ:NVDA   NVIDIA Corporation
Buy limit như hình, tất cả chỉ là tham khảo đầu tư có nhiều rủi ro lên phải quản lý vốn tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.