FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
FX:NZDCAD
NZDCAD Buy limit 2 entry

-entry 1: 0.88496

Sl 0.88398
Tp 0.89379

RR 1:9

Entry 2: 0.88394
Sl 0.88153
Tp 0.89378
RR 1:4 nhưng an toàn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.