bobbiboy8x

NZDCAD đề xuất tăng

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
mô hình bẫy giá xuất hiện

Tác giả đề xuất mua luôn tại giá hiện tại

Dừng lỗ và chốt lời như mục tiêu gồm 2 tp

PP sử dụng: bẫy giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.