duongminhf1

Ý TƯỞNG DÀI HẠN

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Hợp lưu cản ngang và trend line, ý tưởng sideway tiếp tục . Nzd và cad đều là 2 đồng hấp dẫn nhất thời điểm hiện tại, sell NZD lựa chọn tối ưu là NZDCAD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.