dinhchien

NZDCAD - gom hàng đi bà con

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Đã hoàn thành target 3 tại sóng 5 Elliot .
2 phân kỳ.
3 lần từ chối giá tại kháng cự Tuần.
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.