MyFriendFun

NZDCAD giá đẹp mua lên mạnh

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NZDCAD giá hiện tại đang rất đẹp mua luôn giá hiện tại
cắt lỗ dưới đáy hiện tại h1

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.