tradafx

Chờ đợi xác nhận xu hướng tăng và thiết lập mua với NZDCAD

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng giá chính.
Giá phá vỡ Key level và thoái lui test Key level.
Chờ các xác nhận xu hướng tăng và thiết lập mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng kháng cự 0.89200.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.