bobbiboy8x

NZDCAD sell đẹp

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
lực giảm chiếm ưu thế chủ đạo

Sell ngay tại vị trí này, dừng lỗ và chốt lời như hình

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.