Mai_Van_Duc_Zero

NZD/CHF CƠ HỘI CANH SELL

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Sell NZD/CHF : 0.6092
SL : 0.6152 ( 60 pip )
Tp : 0.6032 ( 60 pip )

Lý do : + Quay trở lại vùng trendline
+ Thị trường rủi ro, đồng CHF có khả năng tăng trở lại.
+ Đụng vùng kháng cự mây ichi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.