NZDCHF đang đi trong kênh giá giảm, canh giao dịch trong kênh giá, ngoài ra giá chạm vùng cản và phản ứng đảo chiều

Khuyến nghị

Sell limit: 0.64519

SL: 0.64819

TP1: 0.64046

TP2: 0.63619
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.