NZDCHF đang đi trong kênh giá giảm, canh giao dịch trong kênh giá, ngoài ra giá chạm vùng cản và phản ứng đảo chiều

Khuyến nghị

Sell limit: 0.64519

SL: 0.64819

TP1: 0.64046

TP2: 0.63619