RioNguyenCFD

Review Tín Hiệu Tuần 4 Tháng 7

OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
📊Tổng kết tín hiệu Tuần 4 Th7📊
(25/07-29/07)
Tổng: 10 Lệnh
Lệnh Win: 8
Lệnh Loss: 2
Lợi Nhuận:
TP1: 145pip, TP2: 195pip, TP3: 255pip

☘️Chúc mừng ACE nhà đầu tư có một tuần mới giao dịch thuận lợi ☘️

Chúc ACE giao dịch thuận lợi

📊Chanel Tín Hiệu: https://t.me/RionguyenCFD
📊Chanel BOT: https://t.me/VN_RobotTrade_rionguyen

Link mở tk BlackBullMarkets: https://bit.ly/BlackBullMarketsRio
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.