Samurai_FX_VN

Canh Sell NZDJPY

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Hiện tại giá đang đi từ X về Y, trong đó sóng a đãn chuẩn bị hoàn thành, Buy ngắn ngược xu hướng từ a lên B. Và tập chung canh Sell từ b về C là an toàn nhất.
Đã hủy lệnh:
Không khớp lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.