FOREXCOM:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Giá tạo cấu trúc giảm, chờ giá phản ứng ở khung nhỏ hơn để vào lệnh, hoặc đặt lệnh chờ ở 2 khung vực này, SL là 1 phần của cuộc chơi. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.