Eagle-Pips

NZD/JPY Buy ngay @68.70

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZD/JPY Buy ngay @68.70
Stop loss @67.35 (-130 pips)
Take profit 71.60 (+290 pip)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.