AZINVEX

Phân tích NZDJPY, D1, 11:40, 25-6-2018

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Chúng ta có 3 lựa chọn:
  • Thứ 1: Buy ngắn hạn (1 - 2 ngày) → Nguy hiểm
    Thứ 2: Chờ đợi Breakout đường màu xanh rồi vào Sell → An toàn hơn
    Thứ 3: Chờ đợi Breakout + tín hiệu từ chối Pullback tại khoảng giá màu xanh rồi vào Sell → An toàn nhất
    Take Profit và Stop Loss dựa theo các cản của Fibonacci và các cản do nến hình thành.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.