iC3tea

NJ tiếp tục xu hướng giảm

Giá xuống
iC3tea Cập nhật   
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NJ tiếp tục xu hướng giảm
giá hồi về 61.8% và chạm cản trendline trên
thời điểm tốt để SHORT
SL @ 73.19
TP1 @ 72.39
TP2 @ 71.95
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.