Son-Trader

NZDJPY - SELL - Phân tích do PHSFund

Giá xuống
Son-Trader Cập nhật   
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
SELL NZDJPY

Lệnh 1
Giá : 81.555
SL : 81.855
TP : 79.500
RR : 1 : 6.8

Lệnh 2
Giá : 81.555
SL : 82.200
TP : 79.500
RR : 1:3

Lưu Ý : Đầu tư tài chính là việc có rủi ro hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình, lệnh này chỉ tham khảo!

Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.