Cowboyyy

NZDJPY - SELL

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Tiếp kèo
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ:
cắt lỗ trong đau khổ
Bình luận:
-1R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.