truongdaiduy

NZD mạnh trong ngắn hạn, JPY yếu dài hạn -> mua NZD-JPY

FOREXCOM:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Chờ pull back & theo dõi price action trong vùng buy.

Tỉ lệ lời lỗ khoảng: 5/1. Tuyệt vời!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.