levanlinhepi

29/01 - NZDJPY phá đáy

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY đã hoàn thành tích lũy động lượng và phá hỗ trợ, chúng ta có thể bán.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.