URIFX

@NZDSGD #Channel => Bán wave tiếp theo

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDSGD   NZD/SGD
Sell wave cuối. Có thể là 1 ending DG
Bình luận:
protect target hit
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.