URIFX

@NZDSGD #Channel => Bán wave tiếp theo

Giá xuống
OANDA:NZDSGD   NZD/SGD
Sell wave cuối. Có thể là 1 ending DG
Bình luận: protect target hit