dinhchien

NZDUSD - giảm tại khung Daily

Giá xuống
dinhchien Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nhìn bên trái, xu hướng giảm tại Daily vẫn hợp lệ. Nhóm sóng hàng ngày I, II, III ... đang ở vùng sóng VI.
Gần nhất, sóng nhóm H4 (1), (2), (3) ... đang ở sóng vùng (6).
Vì vậy, tôi dự đoán NZDUSD giảm trở lại từ sóng VI sang sóng VII
Mục tiêu 1: 0,65953, Mục tiêu 2: 0,65037
Dừng lỗ: 0.067916

Look left, The downtrend at Daily still valid. The Daily group wave I, II, III... is at zone wave VI.
Nearest, The group wave H4 (1), (2), (3)... is at zone wave (6).
Thus, I predict NZDUSD drop again from the wave VI to wave VII
Target 1: 0.65953, Target 2: 0.65037
Stop loss: 0.067916
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
147.1 bibs profits

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.