ngohoang98

NZDUSD PHÁ VỠ KÊNH GIÁ TĂNG - Canh Sell !

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đã phá vỡ kênh giá tăng trên khung D1 và cớ thể điều chỉnh về kênh tăng dài hạn ở W1.
Ưu tiên vị thế Sell tại các vùng giá 0.716 hoặc 0.722 khi có các set up hoặc giá chạm MA21 và mục tiêu giá là 0.708 hoặc 0.702

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.