FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Buy NZDUSD risk 1% đã đạt TP2. Giao dịch này áp dụng phương pháp EMA và Fibonancci
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.