Toàn thị trường lúc này !! tập 2 phân tích theo phương pháp Wyckoff !
Theo tập trước đã hoàn thành giai đoạn tích lũy Phase A và B.
Đây là phân tích mình tin đây là khu vực tích lũy, còn kịch bản xấu là khu vực phân phối lại sẽ giảm tiếp.
Chúng ta không nên cố đoán tương lai hãy theo dõi hiện tại và phản ứng thôi nhé !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.