GKFXPrimeVN

Nhận định cổ phiếu PEPSI (PEP).

Giá lên
NASDAQ:PEP   PepsiCo, Inc
PEPSI hầu như không phải là cổ phiếu chịu ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh thương mại. Bởi Mỹ không nhập PEPSI từ TQ mà mỗi quốc gia đều có nhà máy của PEPSI. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ cho thấy CP PEPSI vừa phá mô hình vai - đầu - vai ngược và tiến lên khá mạnh. Với mô hình đó, CP PEPSI có thể lên tới giá $141/cp. Chiến lược như hình bên, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.