ToanQSTT

20230228 - Pha nền tảng con cưng của DOT

BINANCE:PHAUSDT   PHA / TetherUS
Xin chào,
Mình tới từ cộng đồng Tcoin,
Đây là một vài nhận xét của mình về Pha

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.