HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
xuất hiện phiên rũ hàng mạnh, loại bỏ nhỏ lẻ. xu hướng đi ngang rồi đi lên hoặc tiếp tục đi lên.
- Khuyến nghị:
- Mua: 77-78 cutloss: 75
Target: 86