HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
1. Hưởng lợi từ giá vàng thế giới và trong nước đang tăng cao => lợi nhuận quý 1 sẽ tăng đáng kể
2. Xuất hiện mô hình cốc tay cầm và đã có dấu hiệu vượt đỉnh => target bằng từ đỉnh cốc đến đáy cốc

Điểm mua: Quanh giá 107
Target 1: Quanh giá 120
Target 2: Quanh giá 133

* Bạn hãy tự chịu trách nhiệm với đồng tiền của mình !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.