tuthanpda

dòng tiền đang rút dần chúng ta cần thận trọng hơn

HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
POW
sét về tổng thể thì pow không còn rẻ so với thời gian sắp tới khi thị trường trong giai đoạn downtrend. sẽ còn nhiều cổ phiếu hấp dẫn hơn có thể chiết khấu cao hơn. vậy lúc này chúng ta cần theo dõi và đừng làm gì hết
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.