HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
- Khung ngày: Supertrend TĂNG.
- Khung 1 giờ:
...Chỉ báo Dow: Đáy sau cao.
...Phá vỡ sideway vào lệnh Buy theo 2 chỉ báo trên.
* Strategy đã trừ phí 0.23% (TCBS).
Một trong những mã có tỉ lệ Profit cao nếu dời dừng lỗ theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.