HOSE:PVD   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Chứng Khoán Việt Nam
PVD
Sẽ là danh mục đầu tư tốt cho năm sau 2022