FXNHANQUA

Cổ phiếu PVS

Giá lên
HNX:PVS   PETROVIETNAM TECHN
- Cổ phiếu PVS hưởng lợi từ việc tăng giá giá dầu thế giới.

- Trend oil năm nay sẽ uptrend nên chúng ta có thể cơ cấu danh mục sang nhóm cổ phiếu dầu khí.

Bình luận