UPCOM:QNS   QUANG NGAI SUGAR JSC
Công ty Đường Quảng Ngãi
Ngành nghề chính: Đường, thương hiệu sửa đậu nành Fami, nước Thạch Bích, bia Dung Quất.
Kỹ thuật sau khi tích lũy quanh 45, ngày 18/8 đã phá vỡ tích lũy, kết thúc ngày 23/8 giá đạt 48.9 vợt đường xu hướng giảm. Kèm khối lương gđ tăng từ 8/8. Chờ hồi về 45-46(mua), mục tiêu 5x và xa hơn 6x chờ chia cổ tức. Chi tiết xem biểu đồ.
Chúc may mắn!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.