HungRSI

HUT(CKVN)

Giá lên
HungRSI Cập nhật   
HNX:HUT   TASCO JSC
Mua 23-25. Sl: dưới 20. Mục tiêu 4x-5x. Chúc may mắn!

Bình luận:
Giá đang trong vùng kháng cự ngắn hạn. Vượt 32 kỳ vọng 4x. chúc may mắn!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.