TradingView

Sử dụng kênh hồi quy tuyến tính

Đào tạo
NASDAQ:QQQ   Invesco QQQ Trust, Series 1
Kênh hồi quy tuyến tính là một cách tuyệt vời để xác định các mức chính tiềm năng của hành động giá trong tương lai bằng cách vẽ đồ thị phân phối chuẩn của xu hướng.

Khi sử dụng công cụ Xu hướng hồi quy (nằm trong bảng vẽ thuộc nhóm “Công cụ Đường xu hướng”), hai điểm trên một xu hướng được chọn, thường là ở đầu xu hướng và cuối xu hướng.

Khi hai điểm trên biểu đồ được chọn, phân phối chuẩn của tập dữ liệu được tính toán giữa hai điểm đã chọn và được hiển thị dưới dạng kênh hồi quy tuyến tính.

Đường trung tâm trong kênh này là Đường hồi quy tuyến tính hoặc Giá trị trung bình, và các đường trên và dưới là độ lệch chuẩn Trên và Dưới so với giá trị trung bình như được đặt trong cài đặt của công cụ (cài đặt mặc định là +2 và -2 độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình).

Mối tương quan của mối quan hệ tuyến tính này được hiển thị dưới dạng hệ số tương quan của Pearson hoặc Pearson’s R. Hệ số này có thể được hiển thị hoặc ẩn trên biểu đồ bằng cách chọn nó trong menu kiểu công cụ.

Pearson’s R cho thấy sức mạnh của mối tương quan cũng như hướng của nó, với các giá trị di chuyển trong khoảng từ -1 đến 1. Khi Pearson’s R di chuyển xa hơn từ 0, độ mạnh của mối quan hệ tuyến tính giữa giá cả và thời gian tăng lên. Khi sử dụng công cụ Xu hướng hồi quy, Pearson’s R sẽ luôn được đặt là giá trị tuyệt đối (dương), nhưng hướng của xu hướng có thể được xác định trực quan.

Đảo ngược trung bình

Khi một xu hướng hồi quy có mối tương quan cao, điều này là do sự nhất quán của hành động giá nằm dọc theo đường trung bình (đường trung tâm), với ít điểm di chuyển trên và dưới đường trung bình đến mức độ lệch chuẩn trên và dưới.

Một cách để giao dịch bằng cách sử dụng kênh hồi quy tuyến tính là giao dịch hành động giá khi nó di chuyển khỏi và quay trở lại mức trung bình.

Khi công cụ này được sử dụng, điều quan trọng cần lưu ý là một kênh được vẽ biểu đồ chứa nhiều thanh hơn và có mối tương quan cao có nhiều khả năng giá tiếp tục trong xu hướng đó hơn một kênh được vẽ biểu đồ chỉ với một vài thanh và có mối tương quan cao.
Độ dài của xu hướng cần được xem xét khi giao dịch các kênh này.

Với công cụ Xu hướng hồi quy, bạn có thể bắt đầu sử dụng phân tích thống kê trong chiến lược giao dịch của mình chỉ với một vài nút bấm!

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.