nhninh138

QTP - Thời điểm phù hợp

Giá lên
UPCOM:QTP   QUANG NINH THERMAL POWER JSC
- QTP sau khi không phá được hỗ trợ 11.5 đã tạo đỉnh ở 16 và test hỗ trợ 12.5 một lần và đang retest

-Kết quả kinh doanh 2 quý đầu năm của QTP tốt, nợ cũng đã trả gần hết

- QTP phù hợp cho đầu tư lâu dài, kỳ vọng hết quý 3 sẽ đạt TP2

- An toàn, giá hợp lý, nắm giữ lâu sẽ có thành quả

Chúc may mắn !!!

Bình luận

- QTP phù hợp cho đầu tư lâu dài, kỳ vọng hết quý 3 sẽ đạt TP2

- An toàn, giá hợp lý, nắm giữ lâu sẽ có thành quả
Thank you !!!
Phản hồi