nguyento1210

Phân tích RBZ2021 (xăng pha chế)

NYMEX:RBX2021   RBOB Gasoline Futures (Nov 2021)
xu hướng chính đang tăng, mua bán theo xu hướng chính
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.