zxzxzx_33

RHI

zxzxzx_33 Cập nhật   
NYSE:RHI   Robert Half Inc.
RHI
RHI vượt kháng cự trước chỉ số Nasdag
xem xét mua trong ngắn hạn
.....chỉ là quan điểm cá nhân ko khuyến nghị hay xúi giục ai mua bán nhá :)
Bình luận:
Quên là phải đặt stoploss tại mức 97.5 hoặc 97.8 ^.^ !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.