buy với Rune.Các gói hỗ trợ của RUNE+tin tốt của BTC mình khá chắc RUNE sẽ phá ATH trong cuối năm.Ae có thể DCA nhiều lần.Targer kỳ vọng 25$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.