URIFX

@SGDJPY => Dấu hiệu break xuống

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:SGDJPY   SGD/JPY
Mình cũng đã sell 1 đoạn cặp này (open @81.835).
Plan target như trong chart.
Bình luận:
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.