IACapital

Giá Bạc xác nhận mô hình giảm

Giá xuống
COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
Giá Bạc đã phá vỡ mô hình giảm VDV biểu đồ H1.
Có nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm về vùng 26.680 hoàn thành mô hình
Ưu tiên chiến lực bán hơn trong giai đoạn hiện tại, vùng giá xác nhận breakout trendline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.