NgocHaiPearlie

Giá Bạc có thể chờ tín hiệu Buy

COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
Bạc hiện tại vẫn cần xác nhận nến để Buy
Kênh xu hướng đang được hỗ trợ duy trì đà tăng trong dài hạn.
Có thể trong ngày hôm nay diễn biến Vàng sẽ có sự điều chỉnh về vùng support 26.00 trước khi xác nhận tăng