NgocHaiPearlie

Giá Bạc có thể chờ tín hiệu Buy

COMEX:SI1!   Hợp đồng tương lai Bạc
Bạc hiện tại vẫn cần xác nhận nến để Buy
Kênh xu hướng đang được hỗ trợ duy trì đà tăng trong dài hạn.
Có thể trong ngày hôm nay diễn biến Vàng sẽ có sự điều chỉnh về vùng support 26.00 trước khi xác nhận tăng

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.