vantung050397

Phân Tích Cổ Phiếu Siemens AG

XETR:SIE   SIEMENS AG NA O.N.
kịch bản SIEGn: Biểu đồ khung D1, SIEGn giảm mạnh 2 tuần liên tục, và sắp tiếp Cận về Vùng hỗ trợ là 143$-144$ nên sẽ canh BUY limir tại vùng giá 143-144 SL 141 và chốt lời tại các mức giá 151$, 154$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.