vuongdq2121

SOL cho tín hiệu LONG

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
SOL cho tín hiệu LONG
Chỉ số RSI cho tín hiệu long khung H2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.