dinhchien

SOLUSDT - Tín hiệu tăng (Breakout) 24-12-2021

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
- HH_Trend : Đỉnh sau cao hơn.
- HL_Trend : Đáy sau cao hơn.
- Khi quy luật tăng xuất hiện ở sóng nhỏ phá vỡ xu hướng chính sẽ vào lệnh.
- Risk/reward 1/1 sau khi đã trừ hoa hồng theo sàn Binance 0.06% (không dùng margin).
- Stoploss, profit = ATR(20) x 2.1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.