GAMOFX

sp500 canh short điều chỉnh giảm

Giá xuống
VANTAGE:SP500   S&P Index Cash CFD (USD)
đây là ý tưởng của tôi về SP500
bán với fakey
mô hình 123 giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.