nhan1973

biểu đồ nến

SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
nhìn nến để xác định xu hướng